สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ
Program in Materials Innovation

สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ

    จำนวนผู้เยี่ยมชม  

AmazingCounters.com


 ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

สาขาวัสดุศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนมัธยมปลายจากโรงเรียนวชิราลัย
วันที่ 20 กันยายน 2561 สาขาวัสดุศาสตร์จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรฯ ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิราลัย จำนวน 53 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ของวัสดุ การใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มาบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์วัสดุ รวมถึงกรรมวิธีการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ โดยได้มียกตัวอย่างผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาของสาขาวัสดุศาสตร์ อาทิ การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกากปูน จีโอพอลิเมอร์กับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ปูนปอซโซลานมวลเบาจากวัสดุเหลือทิ้ง และการเตรียมแผ่นฟิลม์ย่อยสลายได้ เป็นต้น
21 กันยายน 2561