สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี


ชื่อหลักสูตร        : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ
                                                     : Bachelor of Science Program in Materials Innovation


ชื่อปริญญา  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมวัสดุ)
                                        : Bachelor of Science (Materials Innovation)


ชื่อย่อ  : วท.บ. (นวัตกรรมวัสดุ)
                         : B.S. (Materials Innovation)

แผนการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ปรับปรุงข้อมูล 1/6/2565 15:42:53
, จำนวนการเข้าดู 2066