สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ
Program in Materials Innovation

โครงสร้างการบริหารงาน

                                                                             

                                                                             ผศ.ดร. นิตยา ใจทนง

                                                                      ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ


                                                                                                                                                    

                ผศ.ดร. ปราณรวีร์ สุขันธ์                                     ผศ.ดร. เรวดี วงศ์มณีรุ่ง                                     ผศ.ดร. สสุพัตรา วงศ์แสนใหม่                                 

    รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ                    กรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ                       กรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ   

                                                                               

                                                                            อ.ดร. โชคชัย ยาทองไชย

                                                                    เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ