สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ
Program in Materials Innovation

 

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 

 

โทรศัพย์    +66-53-873830

โทรสาร     +66-53-873827