สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ
Program in Materials Innovation

ประวัติความเป็นมา

      ประวัติความเป็นมา

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ ฉบับนี้ เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาในสาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศสาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคาดว่าจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป การจัดทำหลักสูตรนี้เป็นการปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ที่มีเป้าหมายสำคัญคือ การมุ่งเน้นการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ปรัชญา

 ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตให้เป็นนวัตกรผู้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านนวัตกรรมวัสดุ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ รวมถึงมีจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพที่ดี

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

1.    มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านนวัตกรรมวัสดุ 
     สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

2.    ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ

3.    มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านนวัตกรรมวัสดุสามารถนำไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชนได้ และมีจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพที่ดี

พันธกิจ

พันธกิจ

  • ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการเป็นนวัตกรนักพัฒนาทางด้านวัสดุศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตรได้อย่างเหมาะสมและสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคมได้
  • ผลิตบัณฑิตนวัตกรทางด้านวัสดุศาสตร์ที่มีความเข้าใจการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้าน การเกษตร อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ