สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ
Program in Materials Innovation

วันที่ 20 กันยายน 2561 สาขาวัสดุศาสตร์จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรฯ ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิราลัย จำนวน 53 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ของวัสดุ การใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มาบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์วัสดุ รวมถึงกรรมวิธีการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ โดยได้มียกตัวอย่างผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาของสาขาวัสดุศาสตร์ อาทิ การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกากปูน จีโอพอลิเมอร์กับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ปูนปอซโซลานมวลเบาจากวัสดุเหลือทิ้ง และการเตรียมแผ่นฟิลม์ย่อยสลายได้ เป็นต้น

ปรับปรุงข้อมูล : 21/9/2561 11:48:08     ที่มา : สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 658

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด