สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ
Program in Materials Innovation
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
สาขาวัสดุศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศัยภาพนักศึกษาเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยคุณพิชญา เสียวครบุรี ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนิชญา - กรรมการบริหาร บริษัท พีเอฟซี อินเตอร์เทรด จำกัด และเจ้าของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 6 รางวัล จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่ประเทศเกาหลีใต้และฮ่องกง ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดการพัฒนาตน ดดยอาศัยทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เช่น ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ตลอดจนการสื่อสารและความร่วมมือ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 
8 กุมภาพันธ์ 2561     |      721
ทั้งหมด 3 หน้า